Obrzęd przyjęcia do grona ministrantów


 CELEBRANS: Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami.

(opiekun odczytuje imiona i nazwiska kandydatów na ministrantów)

(kandydaci na ministrantów odpowiadają: JESTEM)

 OPIEKUN: Czcigodny Ojcze. W imieniu tych chłopców proszę o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa Bożego.

 CELEBRANS: Czy są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków?

OPIEKUN: Zostali o tym pouczeni.

CELEBRANS: Kochani chłopcy. Po rocznym przygotowaniu, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą Księgę, a także krzyż – zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Przyjmijcie kołnierz na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta.

(celebrans zakłada nowym ministrantom kołnierze)

 CELEBRANS: Drodzy ministranci. Dla umocnienia waszej woli złóżcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia.

 (nowo ustanowieni ministranci powtarzają słowa za celebransem)

 Ja (imię i nazwisko), * dziękując Chrystusowi Panu * za łaskę powołania ministranckiego, * przyrzekam święte czynności ministranta * wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie * na chwałę Bożą * i dla dobra wspólnoty parafialnej. *święty Tarsycjuszu, módl się za nami. * Amen.