§ REGULAMIN §

LSO parafii św. Franciszka i Klary w Tychach-Paprocanach

 „Tylko TWARDZIELE SŁUŻĄ w KOŚCIELE”

NIKT NIE ZMUSZAŁ CIĘ, ABYŚ BYŁ MINISTRANTEM. ZOSTAŁEŚ NIM DOBROWOLNIE.
DLATEGO DOBROWOLNIE ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA PONIŻSZEGO REGULAMINU

1. Niniejszemu regulaminowi podlegają wszyscy członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza parafii św. Franciszka i Klary w Tychach – Paprocanach zwanej danej LSO.

2. Każdy członek LSO zobowiązany jest do służby:

  • w niedzielę (wraz ze swoją grupą niedzielną)
  • dwa razy w tygodniu (według ustalonego grafiku tygodniowego)

3. Grafik tygodniowy ustalany jest przez opiekunów i animatorów po wcześniejszym dostarczeniu do nich przez członków LSO kartek od rodziców na której mają być umieszczone: imię i nazwisko członka LSO, dni i godziny Mszy na jakich członek LSO może służyć, ewentualne dodatkowe uwagi, telefon kontaktowy do członka LSO i rodziców, podpis rodzica.

4. Każda z grup ma wyznaczoną niedzielną służbę podczas Mszy świętych o godzinie: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:30n, 20:00, gdzie 18:30n oznacza Mszę świętą niedzielną o godzinie 18:30 z obowiązkowymi nieszporami o godzinie 18:00.

5. Grupowy zobowiązany jest do wpisania obecnych członków LSO zwanych dalej ministrantami na listę obecności. Wpisu dokonują tylko grupowi obecni na służbie, nikt inny. Z różnych powodów wpisu na listę mogą dokonać opiekunowie lub animatorzy. Na listę obecności wpisuje się tylko obecnych ministrantów.

6. Grupowy 10 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej, nabożeństwa lub innych ceremonii liturgicznych wykreślają wszystkie wolne miejsca na liście obecności. Po wykreśleniu nie ma możliwości wpisania ministranta na listę i jego obecność nie jest zaliczana.

7. Na Mszę świętą, nabożeństwo i inne ceremonie liturgiczne członkowie LSO przychodzą minimum 10 minut przed rozpoczęciem. Osoby spóźnione każdorazowo zostają odesłane
„na kościół” i nie mają zaliczonej obecności na służbie.

8. Ministrant który z różnych przyczyn nie może być obecny na swojej niedzielnej
lub tygodniowej służbie jest zobowiązany do poinformowania opiekunów lub animatorów
o swojej nieobecności i znalezienia sobie zastępstwa. W przypadku dłuższych nieobecności jak wyjazd, choroba wymagane jest poinformowanie animatorów lub opiekunów ministrantów.

9. W tygodniu, w niedzielę i na zbiórkach obowiązuje następująca punktacja:

                  – obecność na obowiązkowej służbie: +3pkt

                  – obecność na dodatkowej służbie: +4pkt

                  – obecność na nabożeństwie: +2pkt

                  – obecność na zbiórce: +5pkt

                  – nieobecność na służbie obowiązkowej i nabożeństwie: -5pkt

                  – nieobecność na zbiórce: -5pkt

10. W przypadku uroczystych Mszy, nabożeństw i innych ceremonii liturgicznych obowiązuje następująca punktacja:

                  – obecność: +10pkt

                  – nieobecność: -20pkt

11. Na różańce, majowe przeznaczone są osobne listy na które obecność wpisuje najstarszy obecny na służbie.

12. Każdy ministrant ma obowiązek dbania o swój strój liturgiczny który ma być czysty
i wyprasowany.

13. Każdy ministrant ma obowiązek dbania o swój wygląd zewnętrzny. I na służbę przychodzi w stosownym ubraniu.

14. W zakrystii panuje cisza i spokój, funkcje rozdzielone przez grupowego, najstarszego
nie podlegają żadnej dyskusji.

15. Ministranci czytający i śpiewający mają obowiązek wcześniejszego przygotowania się
do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Zabrania się przygotowywania czytania, psalmu itp. w czasie służby przy ołtarzu.

16. Ministranci szanują i dbają o to co znajduje się w zakrystii, w kościele, na klasztorze. Wszelkie zauważone usterki zobowiązani są natychmiast zgłaszać do opiekunów, animatorów.

17. Ministranci mają prawo do korzystania z salki ministranckiej, zasady korzystania opisane
są w regulaminie korzystania z salki ministranckiej.

18. Za łamanie, niestosowanie się do regulaminu przewidziane są kary opisane w §19.

19. 1) Nieobecności:

  • nieobecność na 3 zbiórkach lub służbach: + prace porządkowe w salce ministranckiej lub na chórze; + czyszczenie kadzidła, dzwonków, gongu.

       2) Zachowanie:

  • przeszkadzanie podczas Mszy i nabożeństw oraz niedopowiednie zachowanie w zakrystii: dodatkowa służba w sobotę na godz. 7:00 lub nabożeństwo sobotnie o godz. 18:00 (różaniec i majowe 17:45)

20. We wszelkich nieopisanych tutaj sprawach, sytuacjach decydują opiekunowie, animatorzy
i zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

21. Członkowie LSO wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko)
i wizerunku na stronie internetowej: www.lsotychyofm.cba.pl